Ticaret Bakanlığı, e-ticareti bir e-ihracat kanalı haline getirmeyi hedefliyor T-Soft e-ticaret
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ticaret Bakanlığı, e-ticareti bir e-ihracat kanalı haline getirmeyi hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ticareti bir e-ihracat kanalı haline getirmeyi hedefliyor

Ticaret Bakanlığı Performans Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, bu yıl ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlamaya dönük adımlarını sürdürecek.

Bu kapsamda, teşvik edilecek yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ihracatın, sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük yapması amaçlanıyor.

Katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracat içindeki payı artırılacak ve ülkenin küresel değer zincirindeki konumu güçlendirilecek.

İhracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi sağlanacak. e-ihracatın mikro girişimciler ve KOBİ'ler için daha kolay ve ulaşılabilir hale getirilmesi, bunun bir e-ihracat kanalı haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece, Türkiye'nin küresel dış ticaret hacminden aldığı payın artırılması amaçlanıyor.

Ticari kalite denetimlerinin etkin yürütülmesiyle tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı da korunacak.

Yerli üretime zarar veren ithalata yönelik çalışma yapılacak İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde kararlar uygulamaya konulacak. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ithal ürünlerin güvenliği sağlanarak, bunların teknik mevzuata uygunluğu ve güvenliğinin tespitine yönelik denetimler için hukuki, teknik ve idari altyapı geliştirilecek.

Ara malı ithalatı bağımlılığı azaltılacak, sanayinin girdi tedarikinde etkinlik, güvenlik ve süreklilik sağlanacak. Tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesine ve bu piyasadaki arz ve talep dengesinin sağlanmasına katkıda bulunulacak.

Ticarete yönelik işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli yapılmasına ilişkin çalışmalar sürecek ve elektronik ticaretin gelişmesi sağlanacak. Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde piyasa gözetimi ve denetiminin etkinliği artırılacak.

Esnaf ve kooperatifler güçlendirilecek Yapılacak çalışmalarla esnaf ve sanatkarların rekabet güçleri ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Kooperatifler ekonomik hayatın aktif kuruluşları haline getirilecek ve yaygınlaştırılacak. Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile bu alana yönelik bilincin yükseltilmesi öngörülüyor.

Gümrük işlemleri ticaret erbabı için hızlı ve kolay yapılır hale getirilecek.

Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak, eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin daha sıkı kontrolüyle ülke güvenliğine katkıda bulunulacak. Risk temelli kontroller etkinleştirilecek, sonradan kontrol sisteminde etkinlik ve seçicilik güçlendirilecek. Tasfiye işlemlerinde de etkinlik artırılarak, bu süreçler hızlandırılacak.

Yeni pazarlara giriş için eylem planları hayata geçirilecek "Yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı" hedefi ve küresel tedarik zincirlerinden daha fazla pay alınması amacına yönelik "pazara giriş eylem planları" uygulamaya konulacak. Pazara giriş engelleri takip edilerek sorunların çözüme kavuşturulması desteklenecek.

Firmaların pazarlara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ve adil rekabet ortamında çalışmalarının sağlanması amacıyla ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı platformlarda yabancı ülkelerle diyalog güçlendirilecek.

Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimin düzgün ve etkin işleyişi sağlanacak, söz konusu anlaşmanın güncellenmesi çalışmaları devam edecek.

Üçüncü ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları (STA) müzakereleri başlatılacak, mevcut anlaşmaların yeni nesil STA anlayışına uygun şekilde kapsamı genişletilecek ve imzalananların işleyişi takip edilecek. Kaynak: Anadolu Ajansı